U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Close
Zoek
Filters

Algemene voorwaarden

 YOUR DESIGN PROTECTION
 
      ALGEMENE VOORWAARDEN
 
 
In gebruik bij Wilcon Security BV - onder de handelsbenaming “Your Design Protection” te Alblasserdam,
gedeponeerd op 14 juni 2011 bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nr. 52280225.
Artikel 1 Definities
 
1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-        ‘opdrachtgever’: De wederpartij van degene die zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht.
-       ‘opdrachtnemer’: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt.
-       ‘aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper/opdrachtgever.
-       ‘uitvoering van werken’: het verrichten van
uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het
stand brengen van een stoffelijk werk, en/of
het verrichten van diensten al dan niet gepaard
gaande met levering van zaken, niet zijnde een
arbeidsovereenkomst.
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Your Design Protection als verkoper, inkoper, inlener, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de koper/opdrachtgever/opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
 
1.     De door Your Design Protection gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 28 dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven.
2.     De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4 Aflevering
 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering op het terrein van Your Design Protection. De risico’s bij vervoer en qua verzekering zijn vanaf dat moment voor rekening van de koper.
2.   De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze door Your Design Protection aan koper ter levering worden aangeboden. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en mogelijke vervoerskosten, verschuldigd zijn.
Artikel 5 Levertijd
 
       Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper/opdrachtgever Your Design Protection schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6 Deelleveringen
 
       Het is Your Design Protection toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Your Design Protection bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
 
1.     Your Design Protection zal bij de uitvoering van de
        overeenkomst de zorg van een goed
        opdrachtnemer in acht nemen.
2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Your Design Protection vereist, heeft Your Design Protection het recht bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen.
3.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Your Design Protection aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Your Design Protection worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Your Design Protection zijn verstrekt, heeft Your Design Protection het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Your Design Protection is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Your Design Protection is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn terwijl dat voor opdrachtgever niet het geval was of behoorde te zijn.

 

Artikel 8 Contractsduur; uitvoeringstermijn
 
        Een overeengekomen termijn voor de levering c.q. uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Your Design Protection zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
Artikel 9  Wijziging van de overeenkomst
 
1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren zaken c.q. te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Your Design Protection zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.     Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Your Design Protection de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst
 
1.     De vorderingen van Your Design Protection op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
-       na het sluiten van de overeenkomst aan Your Design Protection ter kennis gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-       Your Design Protection de koper/opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
2.     In de genoemde gevallen is Your Design Protection bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
3.     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Your Design Protection zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Your Design Protection bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
 
1.     De door Your Design Protection geleverde zaken blijven het eigendom van Your Design Protection totdat de koper/opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Your Design Protection gesloten overeenkomsten is nagekomen, zoals:
-       de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
-       de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Your Design Protection verrichte of te verrichten diensten;
-       eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper/opdrachtgever van deze overeenkomst(en).
2.     De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien en zolang het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Your Design Protection anders bepaalt.
3.     Door Your Design Protection afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4.     Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Your Design Protection zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Your Design Protection uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Your Design Protection geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Your Design Protection haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
5.     Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Your Design Protection gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
6.     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Your Design Protection zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
7.     De koper verplicht zich op eerste verzoek van Your Design Protection :
-       de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
-       alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Your Design Protection op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-       de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Your Design Protection geleverde zaken te verpanden aan Your Design Protection op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-       de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Your Design Protection;
-       op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Your Design Protection ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 12 Garantie
 
1.     Op door Your Design Protection geleverde zaken rust alleen fabrieksgarantie, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De garantie is van kracht gedurende de door de fabrikant aangegeven termijn. Indien geen termijn is (aan)gegeven wordt steeds een periode van drie maanden na aflevering gehanteerd.
2.     Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, kan de fabrikant er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De kosten van vervanging zijn nimmer voor Your Design Protection.
3.     Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in of aan het geleverde is Your Design Protection aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 17  (Aansprakelijkheid).
4.     De garantie vervalt indien de koper/opdrachtgever de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
Artikel 13 Gebreken (bij verkoop)
 
1.     De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-       of de juiste zaken zijn geleverd;
-       of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met de inhoud van de overeenkomst;
-       of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
2.     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Your Design Protection te melden.
3.     Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Your Design Protection.
4.     Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Your Design Protection  worden geretourneerd.
 
Artikel 14 Prijsverhoging
 
        Indien Your Design Protection met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Your Design Protection niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Your Design Protection mag prijsstijgingen bij de producenten of als gevolg van wijzigende douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen en/of stijgende lonen in de af te leveren zaken doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen in de catalogi, op de website en/of in prijslijsten zijn slechts informatief en binden Your Design Protection niet.
Artikel 15 Betaling
 
1.     Betaling dient te geschieden :
        -      bij aflevering a contant dan wel
-      na goedkeuring door verkopers krediet-maatschappij, binnen 30 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Your Design Protection      of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde rekeningnummer ten behoeve van Your Design Protection.
2.     Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper/opdrachtgever in verzuim; de koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag  één procent rente per maand verschuldigd.
3.     In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper/opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper/opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.     Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.    Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 16 Incassokosten
 
        Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper/ opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.
       In ieder geval zijn deze kosten forfaitair te stellen op een opslag van 15 % over het verschuldigde, onverminderd het recht van Your Design Protection om in geval Your Design Protection aantoont hogere kosten te hebben  gemaakt, ook deze voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
 
1.     Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 12 (Garantie) van deze voorwaarden.
2.     Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Your Design Protection is beperkt tot driemaal de factuurwaarde tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Your Design Protection of haar bedrijfsleiding.
3.     Voor gevolgschade in de zin van ondermeer stagnatie of winstderving is iedere aansprakelijkheid steeds geheel uitgesloten.
Artikel 18 Overmacht
 
1.     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Your Design Protection zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Your Design Protection, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Your Design Protection; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Your Design Protection afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2.     Your Design Protection heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Your Design Protection haar verbintenis had moeten nakomen.
3.     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Your Design Protection opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Your Design Protection niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.     Indien Your Design Protection bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19 Geschillenbeslechting
 
1.     De rechter te Middelburg is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Your Design Protection en de koper/opdrachtgever kennis te nemen. Your Design Protection blijft echter bevoegd de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper/opdrachtgever.
2.     Indien de koper/opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de koper/opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Your Design Protection zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.
Artikel 20 Toepasselijk recht
 
1.     De toepasselijkheid van het Weense koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten. Op elke overeenkomst met Your Design Protection is slechts Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van al het overige recht.
2.     Indien enige bepaling van deze overeenkomst strijdig mocht zijn met dwingendrechtelijke bepalingen in enig land, dan wel met gemeenschapsbepalingen van Europees recht, dan zal de betrokken bepaling nietig zijn, doch blijft de overeenkomst in alle overige aspecten van kracht. Partijen zullen alsdan onderhandelingen voeren om de nietige bepaling te vervangen door een zodanige regeling die niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q. kennelijke bedoeling van de nietige bepaling zo veel mogelijk wordt benaderd.
Artikel 21 Wijziging van de voorwaarden
 
1.     Your Design Protection is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2.     Your Design Protection zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.